Regulamin | na-etacie.pl
Regulamin portalu, na etacie
Regulamin portalu na-etacie.pl
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na portalu na-etacie.pl (dalej jako: „Regulamin"), określa prawa i obowiązki Użytkownika – pracodawcy, Użytkownika – pracownika, Użytkownika niezalogowanego oraz Usługodawcy, związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem portalu na-etacie.pl.
  2. Niniejszy Regulamin określa również zasady ponoszenia odpowiedzialności zarówno przez Usługodawcę jak i poszczególnych kategorii użytkowników portalu.
  3. Niniejszy Regulamin jest ogólnie dostępny na stronie internetowej na-etacie.pl/regulamin – w wersji elektronicznej, jak i w wersji papierowej w siedzibie Usługodawcy.
  4. Użytkownik – pracodawca, Użytkownik – pracownik jak i Użytkownik niezalogowany są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.
  5. Usługi świadczone przez Usługodawcę, świadczone są zgodnie z przedmiotowym Regulaminem i na jego podstawie.
 2. DEFINICJE
  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Portalu – rozumie się przez to portal na-etacie.pl.
  2. Usługodawcy lub Spółce – rozumie się przez to Awesome Bytec Spółkę z Ograniczoną odpowiedzialnoświą z siedzibą w Łodzi, KRS: 0000767583, NIP: 7272834964;
  3. Użytkowniku niezalogowanym – rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, korzystająca z funkcjonalności portalu na-etacie.pl niewymagających zalogowania się do systemu i założenia Konta;
  4. Użytkowniku – pracowniku – rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, która założyła Konto dla pracowników na portalu na-etacie.pl i zalogowała się w celu korzystania z jego funkcjonalności;
  5. Użytkowniku – pracodawcy – rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną prowadząca działalność gospodarcza, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca rekrutację pracownika na wolne stanowisko pracy;
  6. Użytkowniku – rozumie się przez to łącznie Użytkownika – pracownika i Użytkownika – pracodawcę oraz Użytkownika niezalogowanego;
  7. Danych osobowych – rozumie się przez to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której Dane dotyczą"). Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  8. Pracowniku Spółki lub Pracownikach Spółki – rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Spółce na podstawie stosunku pracy, umów cywilnoprawnych (np. umowy o dzieło lub umowy zlecenia), przedsiębiorcę wykonującego działalność osobiście i jednoosobowo na rzecz Spółki (w tym w ramach umów o współpracy), osobę odbywającą praktyki, stażystę, osobę skierowaną do pracy w ramach umów z agencjami pracy tymczasowej, wykonującą pracę związaną m.in. z przetwarzaniem danych osobowych u Spółki;
  9. Rozporządzeniu lub RODO – rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L nr 119/1);
  10. Ustawie o ochronie danych osobowych – rozumie się przez to ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r., poz. 1000);
  11. Kodeksie Cywilnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459);
  12. Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych –rozumie się przez to ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 880);
  13. Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną –rozumie się przez to ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219);
  14. Usługach – rozumie się przez to czynności faktyczne oraz prawne świadczone przez Spółkę w zakresie pośrednictwa w poszukiwaniu pracy, świadczone na rzecz zarówno potencjalnych pracowników jak i potencjalnych pracodawców, polegające na umożliwieniu wyszukania oraz przeglądania ofert pracy umieszczonych na portalu, przy zastosowaniu określonych filtrów ich wyszukiwania, oraz przesłanie i odbiór dokumentów rekrutacyjnych dot. danego Użytkownika – pracownika.
  15. Koncie – rozumie się przez to indywidualny profil każdego Użytkownika – pracownika i Użytkownika – pracodawcy, w którym umieszcza On wymagane dane, w tym dane osobowe umożliwiające korzystanie z portalu;
  16. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika – pracownika i Użytkownika – pracodawcę w celu założenia konta na portalu, zawierający zapytania o wszelkie niezbędne dane, w tym dane osobowe.
 3. ZAWARCIE UMOWY
  1. Umowa o świadczenie usług może zostać zawarta jedynie z osobą pełnoletnią, mającą pełną zdolność do czynności prawnych i uprawnienia do zawarcia takiej umowy.
  2. Umowa o świadczenie usług z Użytkownikiem niezalogowanym zostaje zawarta per facta concludentia z chwilą skorzystania przez Niego z portalu, w zakresie w jakim nie jest wymagane założenie konta i zalogowanie się do portalu.
  3. Umowa o świadczenie usług z Użytkownikiem – pracownikiem zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego i zaakceptowania postanowień Regulaminu, polityki prywatności i polityki informacyjnej.
  4. Umowa o świadczenie usług z Użytkownikiem – pracodawcą zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego i zaakceptowania postanowień Regulaminu, polityki prywatności i polityki informacyjnej.
  5. Usługodawca może odmówić założenia Konta w Portalu lub też zablokować czy usunąć już istniejące z chwilą powzięcia informacji, iż dane użyte do jego założenia okazały się fałszywe lub godzą w uzasadnione prawa i interesy osób trzecich lub samego Usługodawcy lub w inny sposób naruszają Regulamin.
  6. Wypełniając Formularz rejestracyjny Użytkownik podaje wszelkie aktualne dane osobowe niezbędne do świadczenia usług przez Usługodawcę. Jednocześnie wypełniając przedmiotowy formularz i przesyłając go Usługodawcy Użytkownik oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
  7. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, tworzy Konto. Usługodawca tworzy automatycznie konto o nazwie będącej podanym przez Użytkownika adresem poczty elektronicznej.
  8. Na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wysłany zostaje link aktywacyjny do zakładanego Konta na Portalu. Do momentu, kiedy Użytkownik nie kliknie w link aktywacyjny, przedmiotowe Konto pozostaje nieaktywne, a sam Użytkownik nie będzie mógł zalogować się do Konta i korzystać z jego funkcjonalności.
  9. Powiązanie adresu poczty elektronicznej z Kontem Użytkownika powoduje, Użytkownik zobowiązany jest do utrzymania aktywnego adresu poczty elektronicznej przez cały okres trwania umowy, jak i jego aktualizacji, w razie gdyby zaszła taka potrzeba. Przedmiotowy adres poczty elektronicznej służy do identyfikacji Użytkownika wobec Usługodawcy. Jest on wykorzystywany do wszelkiej komunikacji pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem związanej ze świadczeniem Usług i stanowi główną drogę doręczania wszelkiej korespondencji pomiędzy stronami zawieranej umowy.
  10. Po prawidłowym zarejestrowaniu Konta na Portalu Użytkownik uzyskuje dostęp do utworzonego przez siebie Konta za pomocą swojego loginu albo adresu poczty elektronicznej oraz samodzielnie nadanego hasła. Za ujawnienie osobie trzeciej loginu i hasła do przedmiotowego Konta wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
  11. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a każda ze stron ma możliwość jej wypowiedzenia za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia liczonym na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika może powodować konieczność wycofania zgód udzielonych na podstawie przepisów prawa, w tym Ustawy o ochronie danych osobowych i RODO.
  12. Użytkownik rejestrując Konto na Portalu niniejszym oświadcza, iż spełnia wymagania techniczne do korzystania z Usług Spółki w tym: połączenie z siecią Internet, posiadanie adekwatnej przeglądarki internetowej, akceptującej pliki cookies jak: Chrome, FireFox, Safari, Opera, Edge, Internet Explorer. Jednocześnie oświadcza, iż jest świadomy z jakim ryzykiem wiąże się korzystanie z sieci Internet i akceptuje tegoż konsekwencje.
 4. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG NA PORTALU NA-ETACIE.PL
  1. Usługi świadczone przez Spółkę są bezpłatne dla Użytkowników niezalogowanych i Użytkowników – pracowników. Usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Użytkowników – pracodawców mogą być usługami płatnymi. Warunki takiej płatności określa każdorazowo indywidualna umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Spółką, a Użytkownikiem – pracodawcą.
  2. Usługodawca zobowiązuje się, w wyniku zawieranej umowy o świadczenie usług, do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych i aktualnych informacji oraz danych osobowych w celu realizacji Usług.
  4. Użytkownik zobowiązany jest powstrzymać się od wszelkich działań mogących negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie Portalu, w tym: podawania i przesyłania treści obraźliwych, obrazoburczych, sprzecznych z prawem lub naruszających prawo lub prawnie chronione interesy osób trzecich, w tym ich dobra osobiste, wykorzystywania Portalu do reklamy towarów i usług niezwiązanych z prowadzonym procesem rekrutacyjnym, podawania i publikowania informacji o charakterze komercyjnym, kopiowania, rozpowszechniania, modyfikowania, usuwania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnianych w Portalu bez zgody ich właściciela.
  5. Świadczenie usług zostanie rozpoczęte z chwilą założenia Konta przez Użytkownika w Portalu, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zawarcia umowy o świadczenie Usług.
  6. W przypadku wystąpienia awarii lub innego rodzaju zakłócenia w świadczeniu Usługi Usługodawca zastrzega sobie prawo do każdorazowego, przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi z przyczyn technicznych, związanych z pracą wykorzystywanych urządzeń do obsługi Portalu. Usługodawca oświadcza, iż podejmie wszelkie kroki zmierzające do jak najszybszego przywrócenia pełnej sprawności Portalu w razie awarii i w celu zminimalizowania jej skutków.
  7. Usługodawca ma prawo do powstrzymania się od świadczenia Usług, w tym do jej całkowitego zaprzestania i likwidacji Konta Użytkownika w sytuacji naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, czy też wykorzystywania Konta w Portalu do czynności naruszających przepisy prawa. W przypadku dokonania przez Użytkownika Portalu jakichkolwiek naruszeń Usługodawca ma prawo do podjęcia wszelkich prawnie dozwolonych czynności w celu dochodzenia roszczeń zarówno własnych jak i innych Użytkowników Portalu. Przykładowymi naruszeniami, o których mowa powyżej są publikacja treści niezgodnych z Regulaminem, w tym treści erotycznych, pornograficznych, reklamujących wyroby prawnie zakazane w tym alkoholi i wyroby tytoniowe, zawierających nielegalne oprogramowanie lub informacje dotyczące sposobu i możliwości jego pozyskania, jak i inne sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy treści.
  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, jak i programów, systemów i aplikacji do tego wykorzystywanych bez konieczności zmiany przedmiotowego Regulaminu.
  9. Użytkownik zakładając Konto w Portalu wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów związanych ze świadczonymi Usługami, w tym komunikatów o charakterze prawnym, technicznym czy finansowym.
  10. Użytkownik ma dostęp do wszelkich danych podanych Usługodawcy w chwili rejestracji Konta, w tym do ich zmiany w dowolnym momencie.
  11. W przypadku umieszczenia w Koncie na Portalu zdjęcia Użytkownika i skorzystaniem z Użytkownika z prawa do upublicznienia tegoż wizerunku, Użytkownik zgodnie z treścią art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyraża zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie przez Usługodawcę, który wskazuje, że ów wizerunek będzie wykorzystywany w celu poprawnej realizacji Usług, identyfikacji Użytkownika lub w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych samego Usługodawcy. Wizerunek ten będzie także zwielokrotniany i rozpowszechniany przez Usługodawcę w ramach świadczonych Usługi na następujących polach eksploatacji: publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet.
  12. Użytkownik niniejszym udziela niewyłącznej, bezpłatnej i nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ww. ustawy., w sytuacji, gdy jakiekolwiek utwory zostaną przez Użytkownika umieszczone na Portalu.
  13. W przypadku wykrycia przez Użytkownika naruszenia Regulaminu jest on zobowiązany do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o tym naruszeniu oraz o innym bezprawnym charakterze działań podejmowanych za pośrednictwem Portalu. Usługodawca zobowiązuje się, po otrzymaniu takiego zawiadomienia, do podjęcia wszelkich zgodnych z prawem działań mających na celu usunięcie przedmiotowego naruszenia, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do określonych Kont czy też danych lub aktywności w Portalu.
 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
  1. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Usługodawcy lub też innym Użytkownikom wynikającej zarówno z winy umyślnej jak i winy nieumyślnej.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników ani osób trzecich za działania i zaniechania w związku ze Świadczeniem Usług na Portalu, za wyjątkiem naruszeń spowodowanych z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy.
  3. Użytkownik zwolniony jest z powyższej odpowiedzialności, jeżeli niewykonanie przez Niego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu lub zawartej umowy o świadczenie usług było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, zablokowania czy też usunięcia Konta.
  5. Dodatkowo Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści udostępnione przez Użytkowników Portalu, nawet jeśli te treści powodują naruszenie prawa lub dóbr osobistych innych Użytkowników czy też osób trzecich. Za udostępnione w Portalu treści wyłączną odpowiedzialność ponoszą Użytkownicy Portalu w odniesieniu do udostępnianych przez siebie treści.
  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek korzystania z Portalu przez Użytkowników w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu i przepisami prawa.
  7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przeszkody w funkcjonowaniu i dostępie do Portalu spowodowane czynnikami zewnętrznymi, którym nie mógł przeciwdziałać ani przeszkodzić, w tym zawinionym przez Użytkowników lub osoby trzecie. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Użytkownikom na skutek okoliczności, za które odpowiedzialności nie może ponosić jak siła wyższe czy też działania i zaniechania osób trzecich, nad którymi nie sprawował bezpośredniej kontroli.
  8. Wszelką odpowiedzialność za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu, jak i za podanie nieprawdziwych, fałszywych czy nieaktualnych danych ponoszą Użytkownicy, zwalniając tym samym z tej odpowiedzialności Usługodawcę.
 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje dot. świadczonych przez Usługodawcę Usług. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby każdorazowa reklamacja, po jej prawidłowym złożeniu została rozpoznana w okresie 14 dni od dnia jej wpływu, o czym zawiadomi Użytkownika na adres poczty elektronicznej.
  2. Dokument stanowiący zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne oznaczenie osoby wnoszącej reklamację, opis czego taka reklamacja dotyczy oraz okoliczności uzasadniające daną reklamację. Przedmiotowy dokument winien być wysłany za pomocą listu poleconego na adres Spółki lub na adres poczty elektronicznej Spółki. Musi on zostać opatrzony tytułem Reklamacja.
 7. ROZWIĄZANIE UMOWY
  1. Umowa o świadczenie usług może zostać rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
  2. Użytkownik w celu wypowiedzenia umowy zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia woli wysyłając je na adres Spółki albo na adres kontaktowy poczty elektronicznej Spółki.
  3. W przypadku rozwiązania umowy przez Użytkownika, Usługodawca zaprzestanie świadczyć usługi z niej wynikające niezwłocznie po upływie okresu wypowiedzenia, wynoszącego jeden miesiąc kalendarzowy, od końca miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie umowy.
  4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, stosując terminy wskazane w ustępie poprzedzającym.
  5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym i usunąć Konto użytkownika, blokując mu dostęp do Portalu w sytuacji naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, czy też wykorzystywania Konta w Portalu do czynności naruszających przepisy prawa. Przykładowymi naruszeniami, o których mowa powyżej są publikacja treści niezgodnych z Regulaminem, w tym treści erotycznych, pornograficznych, reklamujących wyroby prawnie zakazane w tym alkoholi i wyroby tytoniowe, zawierających nielegalne oprogramowanie lub informacje dotyczące sposobu i możliwości jego pozyskania, jak i inne sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy treści.
  6. W przypadku dokonania przez Użytkownika Portalu jakichkolwiek naruszeń Usługodawca ma prawo do podjęcia wszelkich prawnie dozwolonych czynności w celu dochodzenia roszczeń zarówno własnych jak i innych Użytkowników Portalu.
  7. O rozwiązaniu umowy, w trybie natychmiastowym, Usługodawca informuje w przeciągu 24 godzin od podjęcia takiej czynności poprzez przesłanie stosownej informacji drogą elektroniczną, w tym na wskazany adres poczty elektronicznej.
  8. W przypadku ponownego założenia Konta przez Użytkownika, w stosunku do którego uprzednio rozwiązano umowę, w trybie natychmiastowym, Usługodawca ma prawo odmówić świadczenia Usług i nie dopuścić do aktywacji nowo założonego Konta.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin obowiązuje bezterminowo od dnia jego wprowadzenia. Spółka ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i z każdego z powodów.
  2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona Użytkownikom posiadającym aktywne Konta w Portalu na adres poczty elektronicznej wskazany w Koncie lub poprzez wyświetlenie informacji po zalogowaniu się do Portalu z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, przed jej wprowadzeniem. Zmiany wchodzą w życie z datą wskazaną przez Spółkę w rzeczonej informacji o zmianie Regulaminu.
  3. Wszelkie umowy o świadczenie usług zawierane z Użytkownikami podlegają pod prawo polskie.
  4. Regulamin świadczenia usług przez Spółkę podlega prawu polskiemu i został sporządzony w języku polskim, który jest językiem właściwym do interpretacji jego postanowień.
  5. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług przez Spółkę, jak i dot. Regulaminu czy też umów zawieranych przez Spółkę z Użytkownikami rozpoznawać będzie sąd powszechny, właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  7. Z Usługodawcą można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Igora Sikiryckiego 24 91-175 Łódź lub drogą e-mailową pod adresem: zarząd@na-etacie.pl.
  8. Zasady ochrony danych osobowych Użytkowników określa Polityka Ochrony Danych Osobowych Spółki Awesome Bytes Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
 9. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES
  na-etacie.pl/polityka-cookies
links

na-etacie.pl

logowanie

Rejestracja Pracownika

O nas

Kontakt

Pomoc

Polityka cookies

Rejestracja pracodawcy

Polityka prywatności

Oferta