Polityka prywatności | na-etacie.pl
Polityka prywatności, przetwarzanie danych osobowych, na etacie
POLITYKA INFORMACYJNA
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Awesome Bytes Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Igora Sikiryckiego 24 91-175 Łódź lub drogą e-mailową pod adresem: zarząd@na-etacie.pl.
 2. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L nr 119/1, dalej jako: „RODO"), który stanowi, iż przetwarzanie danych osobowych jest prawnie dozwolone jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jest jednocześnie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Powyższe nie wyklucza przetwarzania Państwa danych osobowych, w zakresie przekraczającym powyżej wskazany, po udzieleniu przez Państwa zgody na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) rzeczonego Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia swoim klientom usług kompleksowego pośrednictwa w poszukiwaniu pracy, tworzenia profilów zatrudnienia dla potencjalnych pracodawców i pracowników, kojarzenia ze sobą potencjalnych pracodawców i pracowników i wzajemnego przekazywania ofert pracy jak i tworzenia bazy danych pracodawców i pracowników, dostarczania kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę usług, a także przekazania informacji odpowiednim podmiotom w przypadku wystąpienia zdarzenia dotyczącego Pani/Pana.
 5. Co więcej, przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu podjęcia kontaktu, prezentacji i przekazania oferty drogą elektroniczną lub w kontakcie bezpośrednim. Dodatkowo przepisy prawa wymagają przetwarzania Pana/Pani danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 6. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej Spółki, ujawnionym w KRS.
 7. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na prowadzeniu na terenie Spółki monitoringu wizyjnego związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz oferowaniu (marketingu) usług, w tym dostarczaniu kompleksowej informacji gospodarczej o oferowanych przez Spółkę usługach.
 8. Dane Osobowe przetwarzane będą przez Administratora przez czas trwania usługi oraz okres, w którym strony mogą dochodzić roszczeń z tytułu zawartejumowy (posiadania konta w portalu na-etacie.pl), do momentu ich przedawnienia lub przez okres określony przepisami prawa, które zobowiązują Administratora do dłuższego przechowywania danych osobowych. W przypadku likwidacji konta Administrator przechowuje Państwa dane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, chyba że wyrazili Państwo zgodę na pozostawienie danych osobowych w bazie danych służącej pracodawcom do kontaktu z potencjonalnymi pracownikami. Wówczas Państwa dane przechowywane są do czasu cofnięcia przedmiotowej zgody, a wówczas podlegają usunięciu w przeciągu 1 miesiąca po jej cofnięciu.
 9. Informujemy, że przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych, ich poprawiania, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), jednakże następować to będzie o odpowiednie i właściwe zabezpieczenia. Jednocześnie informujemy, iż Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Google LLC, Apple Inc. oraz Microsoft Corporation, zgodnie z art. 45 RODO, w zakresie korzystania z oprogramowania komputerowego w Firmie.
 11. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji celów określonych przy formularzu kontaktowym. Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych w tym marketingowych. Ich brak może skutkować niemożliwością podjęcia działań związanych z obsługą formularza.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Awesome Bytes Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi(dalej: Firma) przetwarza informacje pochodzące bezpośrednio od klientów oraz ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych.
 2. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie" lub „RODO"), oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, (Dz.U. 2018.1000) mają charakter danych osobowych.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, Administrator, kierując się naczelnymi zasadami przetwarzania danych osobowych, zapewnia poszanowanie oraz respektowanie praw osób, których dane dotyczą, w tym prawa do ochrony prywatności.
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Wskazywane zasady przetwarzania danych osobowych, nad przestrzeganiem których czuwa Administrator to:
 1. zgromadzone dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty;
 2. dane osobowe służą ustalonemu, konkretnemu i ograniczonemu celowi;
 3. minimalizacja danych, które muszą być odpowiednie dla ustalonego celu;
 4. prawidłowość pozyskiwanych danych osobowych, z możliwością ich uaktualnienie w razie potrzeby;
 5. ograniczony czas przechowywania danych;
 6. integralność oraz poufność danych, które zapewniają odpowiednią ochronę gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych.
PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z przepisami prawa, jeżeli jedna z przesłanek wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a-c oraz f RODO została spełniona tj.
 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Awesome Bytes Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Igora Sikiryckiego 24 91-175 Łódź lub drogą e-mailową pod adresem: zarząd@na-etacie.pl.
W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZANE SĄ PAŃSTWA DANE OSOBOWE
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Firmę polegają na oferowaniu swoim klientom usług pośrednictwa w poszukiwaniu pracy.
W STOSUNKU DO UŻYTKOWNIKÓW PORTALU – POTENCJALNYCH PRACOWNIKÓW.
Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu świadczenia usług kompleksowego pośrednictwa w poszukiwaniu pracy, tworzenia profilów zatrudnienia dla potencjalnych pracowników, kojarzenia ze sobą potencjalnych pracodawców i pracowników i wzajemnego przekazywania ofert pracy jak i tworzenia bazy danych pracowników.
Dodatkowo w celu świadczenia usług dostarczania kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę usług ale nie wymagających założenia konta, dane osobowe dotyczące aktywności w portalu na-etacie.pl, w tym dane dotyczące oglądanych ofert pracy, dane dotyczące sesji, urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. W przypadku korzystania z zewnętrznych aplikacji jak np. aplikacji Messenger, przetwarzaniu podlegają również dane udostępniane w profilu Facebook oraz wszelkie dane, podane w wiadomościach przesyłanych za pośrednictwem aplikacji Messenger.
Po założeniu konta Administrator Pani/Pana dane osobowe, które podała/podał nam Pani/Pan dobrowolnie w chwili rejestracji do portalu na-etacie.pl podane w formularzu rejestracyjnym lub w przypadku zewnętrznej usługi rejestrującej dane przekazane przez tą usługę.
W zakresie kontaktu bezpośredniego przetwarzane są także dane dotyczące Pana/Pani wizerunku w celu przekazania informacji odpowiednim podmiotom w przypadku wystąpienia zdarzenia dotyczącego Pani/Pana w związku z prowadzeniem na terenie Firmy monitoringu wizyjnego związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa.
Dodatkowo przepisy prawa wymagają przetwarzania Pana/Pani danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych, jak również i w celu dochodzenia roszczeń.
Przetwarzamy także dane osobowe uzyskane od Pani/Pana w trakcie świadczenia naszych usług, wykonywania umowy.
Jednocześnie należy wskazać, że nie był/a i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania nam jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie przez Panią/Pana danych nie spowodowałoby i nie spowoduje dla Pani/Pana żadnych negatywnych konsekwencji poza brakiem możliwości świadczenia przez Firmę na Pani/Pana rzecz usług czy też prezentacji oferty oraz zawarcia konkretnej umowy ze Firmą. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe również w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie.
W STOSUNKU DO UŻYTKOWNIKÓW PORTALU – POTENCJALNYCH PRACODAWCÓW.
Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu świadczenia usług kompleksowego pośrednictwa w poszukiwaniu pracy, tworzenia profilów zatrudnienia dla potencjalnych pracowników, kojarzenia ze sobą potencjalnych pracodawców i pracowników i wzajemnego przekazywania ofert pracy jak i tworzenia bazy danych pracodawców.
Dodatkowo w celu świadczenia usług dostarczania kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę usług Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące aktywności w portalu na-etacie.pl, w tym dane dotyczące oglądanych profili pracowników, dane dotyczące sesji, urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. W przypadku korzystania z zewnętrznych aplikacji jak np. aplikacji Messenger, przetwarzaniu podlegają również dane udostępniane w profilu Facebook oraz wszelkie dane, podane w wiadomościach przesyłanych za pośrednictwem aplikacji Messenger.
Po założeniu konta przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, które podała/podał nam Pani/Pan dobrowolnie w chwili rejestracji do portalu na-etacie.pl podane w formularzu rejestracyjnym lub w przypadku zewnętrznej usługi rejestrującej dane przekazane przez tą usługę.
W zakresie kontaktu bezpośredniego przetwarzane są także dane dotyczące Pana/Pani wizerunku w celu przekazania informacji odpowiednim podmiotom w przypadku wystąpienia zdarzenia dotyczącego Pani/Pana w związku z prowadzeniem na terenie Firmy monitoringu wizyjnego związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa.
Dodatkowo przepisy prawa wymagają przetwarzania Pana/Pani danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych, jak również i w celu dochodzenia roszczeń.
Przetwarzamy także dane osobowe uzyskane od Pani/Pana w trakcie świadczenia naszych usług, wykonywania umowy.
Jednocześnie należy wskazać, że nie był/a i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania nam jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie przez Panią/Pana danych nie spowodowałoby i nie spowoduje dla Pani/Pana żadnych negatywnych konsekwencji poza brakiem możliwości świadczenia przez Firmę na Pani/Pana rzecz usług czy też prezentacji oferty oraz zawarcia konkretnej umowy ze Firmą. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe również w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie.
ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH
Firma gromadzi Państwa dane jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych powyżej. Są to w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres email, historia zawodowa i wykształcenie.
Firma nie przetwarza danych osobowych szczególnych kategorii.
CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przez Firmę przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Państwa oraz Firmy. Po upływie tego okresu Pani/Pana dane mogą być przez Firmę przechowywane przez czas trwania posiadania konta w portalu na-etacie.pl. W przypadku likwidacji konta Administrator przechowuje Państwa dane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, chyba że wyrazili Państwo zgodę na pozostawienie danych osobowych w bazie danych służącej pracodawcom do kontaktu z potencjonalnymi pracownikami. Wówczas Państwa dane przechowywane są do czasu cofnięcia przedmiotowej zgody, a wówczas podlegają usunięciu w przeciągu 1 miesiąca po jej cofnięciu. Tym samym Pani/Pana dane osobowe będą przez Firmę przetwarzane przez czas świadczenia przez Firmę usług oraz obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych, jednakże maksymalnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub upływu terminów wskazanych przez właściwe przepisy prawa.
W zakresie oferowania (marketingu) usług, w tym dostarczania kompleksowej informacji gospodarczej o oferowanych przez Firmę usługach Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania stosownej zgody.
W przypadku nie zawarcia umowy Administrator przechowuje Państwa dane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, dostępu do przekazanych Firmie danych osobowych.
Oprócz tego przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu,gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych, tzw. prawnie uzasadnionych interesów lub w dowolnym momencie wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, przy czym po wniesieniu tego sprzeciwu nie będzie nam już wolno przetwarzać Pani/Pana danych do takich celów.
KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Głównym odbiorcą Państwa danych osobowych są potencjalni pracodawcy, zainteresowani Pani/Pana profilem na portalu na-etacie.pl oraz potencjalni pracodawcy, do których Pani/Pan przedłożyła aplikację na konkretną ofertę pracy.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty współpracujące, w tym tak zwani Procesorzy w związku z realizacją czynności w imieniu Firmy, na jej zlecenie, firmy kurierskie oraz świadczące usługi pocztowe, kancelarie prawne, jakie mogą prowadzić postępowanie na zlecenie Firmy oraz podmioty dostarczające media niezbędne do świadczenia usług Firmy. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą zostać również sądy i inne organy w przypadku dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych z Firmą umów.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), jednakże następować to będzie o odpowiednie i właściwe zabezpieczenia. Jednocześnie informujemy, iż Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Google LLC, Apple INC. oraz Microsoft Corporation, zgodnie z art. 45 RODO, w zakresie korzystania z oprogramowania komputerowego w Firmie.
PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE DOT. DANYCH OSOBOWYCH
Firma może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Profilowanie prowadzone przez Administratora polega w szczególności na przypisaniu i dopasowaniu danych osobowych podanych przy rejestracji do Portalu oraz danych podanych w dokumentach zapisanych na Koncie, w tym danych z dokumentu CV oraz danych dotyczące aktywności w Portalu, rejestrowanych oraz przechowywanych za pośrednictwem plików cookies. Informacje powyższe oraz takie jak o wysłanych aplikacjach na oferty pracy i odsłonach formularza aplikowania nawet w sytuacji, gdy nie zakończyły się złożeniem aplikacji na wyświetlane stanowisko są wykorzystywane do stworzenia profilu użytkownika w bazie danych, który następnie wykorzystywany jest do przedstawienia jak najlepszej oferty pracy takiemu użytkownikowi lub do przedstawienia takiego użytkownika potencjalnemu pracodawcy.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych wszystkich użytkowników, wszelkie połączenia pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem Firmy są szyfrowane, przy użyciu protokołu SSL (SecureSocketLayer). Bazy danych, z których korzysta nasza firma są dodatkowo zabezpieczane przed dostępem osób trzecich.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak jest niezbędne do realizacji celów wskazanych w przedmiotowej polityce.
WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE
W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE
W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych wszystkich użytkowników, wszelkie połączenia pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem Administratora są szyfrowane, przy użyciu protokołu SSL (SecureSocketLayer). Bazy danych, z których korzysta nasza firma są dodatkowo zabezpieczane przed dostępem osób trzecich.
ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI
Awesome Bytes Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie polityki prywatności, poprzez publikację nowej treści na firmowej stronie internetowej. Wszelkie zmiany w polityce prywatności oznaczane będą datą.
links

na-etacie.pl

logowanie

Rejestracja Pracownika

O nas

Kontakt

Pomoc

Polityka cookies

Regulamin

Rejestracja pracodawcy

Oferta